Ese twese twaracumuye ?

 

Imana ibona abantu bose nk’abanyabyaha, kubera icyaha cya Adamu. Adamu niwe wari data wacu, mu gihe yacumuraga, Imana yabonye umuryango wose wa bantu nk’abanyabyaha.

« Kandi nk’uko kutumvira Imana k’umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, ni ko no kuyumvira k’umwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. » (Abaroma 5 :19)


« Nk’uko bose bokojwe  gupfa na Adamu, ni ko  bose bazahindurwa bazima na Kristo » (1Abakorinto15 :22)


Twese twavukanye icyaha cya kamere. Ntabwo dukeneye kwiga gukora nabi kugira ngo tubashe gukora nabi, ahubwo no muri kamere yacu turi abanyabyaha. Biroroshye cyane ko ducumura, ndetse no mu gihe tukiri abana bato, kubera ko tugira icyaha cya kamere guhera mu nda. Umwami Dawidi yagize ati:


“Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mo mama yambyariye.” (Zaburi 51:7)


Turi n’abanyabyaha ku byaha dukora twebwe ubwacu.

“Kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana” (Abaroma 3:23)

“Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe .” (1Yohana 1:8)

Nka Adamu, umuntu wese ni umunyabyaha imbere y’Imana kubwo icyaha cyacu. Twese twirukanywe n’Imana . Twese twarapfuye mu buryo bw’umwuka. Twafunguriwe imibabaro, agahinda n’intambara by’ubuzima muri iyi si yangiritse, kandi no kwiherezo tugomba gupfa. Ibi byose bibi ni ibihembo(ingaruka) z’icyaha.


“Kuko Ibihembo by’ibyaha ari urupfu” (Abaroma 6:23)


Igihano cy’icyaha.


Igihano cy’icyaha imbere y’Imana kirakomeye cyane. Imana ni intungane. Ibi bivuze ko ari iyera mu miterere yayo. Ni nziza cyane bihebuje ndetse n’inyakuri mu byo ikora byose n’ibyo ivuga ndeste no mu mitekerereze yayo. Kandi kuko Imana ari intungane, ntabwo ishobora kwemera icyaha mu isi, mu bamarayika cyangwa se mu bantu. Igomba guhana icyaha kuko ari intungane.

Iyo Imana itaza guhana icyaha, ntabwo yari kuba ari Imana itunganye. Icyo gihe yari kuba ivuga, ‘Icyaha ni ingenzi. Icyaha si ikibazo. Nishimiye kubana n’icyaha.’ Ariko Imana ntiyashoboraga kubikora.


Iyo Imana iza kuba atari intungane, nta cyiza cyangwa ikibi cyari kubaho, ndetse nta n’ubutabera bwari kubaho. Kandi nta butabera, ubuzima bwari kuyoberana, bugakomera cyane ndetse bukaba bubi. Ubuzima ntacyo bwari kuba bumaze.

Gusoma iki gice byari kuba bibababje cyane iyo hataboneka igisubizo ! Nyamara hari inkuru nziza ! Yego irahari rwose ! Yesu Kristo !Inkuru nziza !


Imana iradukunda cyane kandi ishaka ko twazabana nayo ubuzira herezo mu ijuru.  Ariko na none Imana ni intungane.  Irera, kandi ntishobora kwemera icyaha. Igomba guhana icyaha, kandi igihano cy’ibyaha byacu ni urupfu. None se ni gute Imana yahanisha ibyaha byacu igihano cy’urupfu, mu gihe nanone itwifuriza kuzabana nayo ubuzira herezo mu ijuru ?


Dore icyo Imana yakoze. Imana yo ubwayo yafashe igihano cy’ibyaha byacu!

« Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk’uko byari byanditswe » (1Abakorinto 15 :3).


Umwami Yesu Kristo nta cyaha na kimwe yigeze akora. Nta cyaha cye ubwe yari afite. Ariko ku musaraba, Imana yashyize ibyaha byacu kuri we, ihana Yesu kubwo ibibi byose twakoze. Yesu yapfuye urupfu twagombaga gupfa.


« Natwe twarabibonye, kandi duhamya ko Data wa twese yatumye Umwana we kuba umukiza w’abari mu isi.” (1Yohana 4 :14)


« Nyamara ibicumuro byacu ni byo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye ni yo adukirisha. Twese twayobye nk’intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka  amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. » (Yesaya 53 :5-6)


« Ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhereko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye ni yo yabakijije. » (1Petero 2 :24)


« Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ahabwe ubugingo buhoraho. » (Yohana 3 :16)

 

Tanga igitekerezo cyawe

Turabasaba kudatandukira. Ibitekerezo byanyu bigomba kuba bifite aho bihuriye n'Ijambo ry'Imana.


Security code
Refresh

IBYANDITSWE KURI FACEBOOK YACU:Kanda Like/J'aime

Sponsored

UBUHAMYA

INYIGISHO ISESENGUYE

ITANGIRA RYA GSM

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

INYIGISHO (SERIES)

DON'T MISS THIS MOVIE!

Andika Email yawe

Abari ONLINE ubu

We have 90 guests online