Ese birashoboka kumenya igihe imperuka uzabera?


Abantu benshi bemera ko imperuka izaba. Bemera ko nyuma y’urupfu haba hariho ubundi buzima. Uretse abemera Yesu Kristo, menshi mu yandi madini yemera ko hari ubuzima na nyuma y’urupfu kandi ko hariho umunsi w'imperuka.


Ibi ni bimwe mu bikangura amatsiko no gushaka kumenya igihe umunsi w’imperuka uzabera n’uko uwo munsi uzaba umeze.Benshi bagerageje guhanura umunsi n'itariki Yesu azagarukiraho.Ese birashoboka kumenya igihe n'uwo munsi?


Muri Matayo 24:36-44 hagira hati, “Ariko uwo munsi n’icyo gihe ntawubizi,n’aho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa Umwana, keretse Data wenyine......Nuko mube maso kuko mutazi umunsi Umwami wanyu azazaho...Nuko namwe nimwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo Umwana w’umuntu azaziramo”.Ugikubita amaso iyi mirongo iratanga igisubizo kigaragara kandi cyumvikana.


”Ntanumwe uzi igihe Yesu azagarukira.Gusa iyimirongo ntivuze ko ntwabasha kumenya igihe Yesu azagarukira. Abasesenguzi ba Bibiliya benshi bavuga ko Yesu, ubu yazamuwe mu ijuru, azi igihe azagarukira, bakerekana ko iyi nteruro “Cyangwa Umwana” bitavuze ko Yesu atazigera amenya igihe azagarukira. Mu gushingira kuri icyo gitekerezo, bamwe bavuga ko bishoboka  ko Matayo 24:34-44 yerekanaga ko muri kiriya gihe ubwo Yesu yari akiri mu isi ntawari gushobora kumenya igihe Yesu azagarukira, Imana yashoboraga kubihishurira umuntu mugihe kizaza.


Byongeye, mu Ibyakozwe n’Intumwa 1:7, Arabasubiza ati, "si ibyanyu kumenya iby’iminsi cyangwa ibihe Data yagennye ,ni ubutware bwe wenyine." Ibi byavuzwe na Yesu abigishwa be bamaze kumubaza niba aricyo gihe agiye guzanira Ubwami bwa Isirayeli. Ibi bisa nibishimangira ubuhamya bwo muri Matayo 24.”Si ibyacu kumenya igihe Yesu azagarukira.”


Ariko hari n’akandi kabazo:”ese nirihe garuka izinyandiko zikomozaho.Ese ziravuga ku Izamurwa cyangwa kugaruka kwa kabiri? Nirihe guruka ritamenyekana?—Izamurwa,kugaruka kwa kabiri cyangwa byombi? Mugihe izamurwa ryerekanywe nkiryegereje kandi rihishwe, rifite amayobera, kugaruka kwa kabiri ko gushobora kwerekanwa cyane ushingiye kubuhanuzi bw’ibihe byanyuma bugaragazwa na Bibiliya aho Yesu Kristo yaduhishuriye ibizaranga iminsi ya nyuma.


Dushingiye kubyavuzwe, reka twemeranywe neza ko: tutazi igihe Yesu azagarukira kandi ntanibyanditswe bitwereka ko Imana ntawe izahishurira igihe Yesu azagarukira. Matayo 24:36-44 , mugihe byabwiwe abantu bo kubwa Yesu, nin’ihame kuri twe.Si ibyacu kumenya igihe Yesu azagarukira n’irangira ry’ibihe.Ndetse ntaho ibyanditswe bidukangurira gushishikarira kumenya uwo munsi. Icyo dusabwa ni ukuba maso.

Ahubwo tugomba “kuba maso,kuko tutazi umunsi Umwami wacu azaziraho”(42).


Tugomba rero “Kwitegura, kuko igihe tudatekereza aricyo Umwana w’Umuntu azaziramo”(44). Uburemere cyangwa agaciro k’amagambo ya Yesu bwagabanuka niba byashobokaga ko haba umuntu, none cyangwa mu gihe kizaza ushobora kumenya igihe Yesu azagarukira. Kuko iyo tariki ibaye yaramenyekanye, ntitwaba tugikeneye “guhora turi maso” cyangwa “ kuba twiteguye” kugeza itariki yegereje. Nuko rero ihame ryo muri Matayo 24:36-44 niryo ryo,oya, ntibishoka ko hagira umenya igihe Yesu azagarukira.

 

Ibitekerezo byanyu   

 
-1 # IGIHE KIMPRRUKA KIZAMENYEKANAMUTESI 2012-03-12 08:52
jYewe nshingiye kumagambo intumwa paul yavuze mu 2abateselonike 5:4, havu ngo ariko mwebweho benedata nimuri mumwijima ngo uwo munsi uzabatungure... ........., jyewe numva udashobora kunungura kuko nari mumwijima ngomba kuzabimenya kandi ibyahishuwe 10:7, yohana yavuze ko muminsi y'ijwi ryakarindwi natangira kuvuza impanda niho ubwiru bw'imana bwose buzasohora. kandi ubwo butumwa buratambuka mw'isi. arbwo bwabutumwa Yesu yavuze muri matayo 24:14 ati ariko ubutumwa bw'ubwami buzabwizwa kw'isi imperuka ihereko ibe.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
-1 # Birashoboka rwose kuzamenya uwo munsiMupenzi 2012-03-29 09:04
Amen.Imana iguhe umugisha mutesi kuko ibyo uvuze njye ndabyeme 100% kuko tutazatugurwa kuko twari mu mwijima none twabonye umucyo koko.Ntungura nubwo azadutungura rwose kuko mu byahishuwe 22:16 niho hagaragara isezerano rya bucura aho Yesu ubwe yohereje marayika we kugira ngo aduhamirize ibyo kubwa amatorero.Uyu mu marayika rero wavuze ugaragara mubyahishuwe 10:7 arimo kuvuza impanda rwose ariko abantu benshi ntibabizi yewe nabo ugerageje guhamiriza bamwe ntibabyemera ariko ukuri nuko arimo kuvuza impanda ndetse abari kumwe nawe barimo kumva ubwiru bwinshi burimo gusohora kandi nibwo butumwa bwiza bugomba kubwirizwa ku isi yose hanyuma imperuka igaherako ikaba(Mat.24:14 ).Ese uyu ko tubonye ari marayika wa karindwi abamubanjirije murabazi cg murabasobanukiw e?Njye ndashimira umwami Imana ko yankunze urukundo ruhebuje mbaho kur'uyu munsi aho ndimo kurya ibyo kurya bijyane n'igihe ndihano ku isi kandi no kuba ndimo kumwa ijwi ry'umuhanuzi Mose yavuze mubyakozwe n'intumwa 3:22-23.GBU
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # Birashoboka rwose kuzamenya uwo munsiMupenzi 2012-03-29 08:11
Birashoboka kuzamenya uwo munsi ariko sibose bazawumenya uretse abazaba bari kumwe na Marayika w'isezerano ugaragara mubyahishuwe 22:16.
Ndabyemera rwose muzi byinshi ariko icyo nabifuriza nuko mwava mubyahishuwe igice 3 maze ahubwo mukazamuka mugice cya 4.Mukeneye kugira icyo mwongera kubyo mwari muzi mwazamenyesha kuri email yanjye.Mbifurij e kurushaho gusobanukirwa Ijambo ry'Imana rijyanye n'iki gisekuru turimo.Imana ibahe umugisha
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # azaza igihe upfuyeemmanuel 2013-06-15 15:40
umuntu iyo apfuye ibye biba birangiye
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # Impanda y'imperuka iravugaSekamana Janvier 2014-03-13 15:54
Iki ni ikibazo Bible isubiza kuko Paul yavuze ngo ariko twebweho ntituri ab'umwijima ngo uwo munsi uzadutungure. Abatazabimenya ni abari mu mwijima batamenye ko Malayika w'Imana avuza impanda ateranya intore. umunsi w'imperuka urazwi ni ikinyagihumbi cya 7 uvuye kuri Adamu kandi niwo turiho! Ukeneye gusobanukirwa birambuye wakomeza kumbaza cyangwa ukampamagara kuri 0788261549.
MUSUBIZE | Report to administrator
 

Tanga igitekerezo cyawe

Turabasaba kudatandukira. Ibitekerezo byanyu bigomba kuba bifite aho bihuriye n'Ijambo ry'Imana.


Security code
Refresh

IBYANDITSWE KURI FACEBOOK YACU:Kanda Like/J'aime

Sponsored

UBUHAMYA

INYIGISHO ISESENGUYE

ITANGIRA RYA GSM

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

INYIGISHO (SERIES)

DON'T MISS THIS MOVIE!

Andika Email yawe

Abari ONLINE ubu

We have 55 guests online