Gusengera Ukwamamara K’Ubutumwa Bwiza (Pasitori Chris )

“Ibisigaye bene Data, mudusabire kugira ngo ijambo ry’Umwami wacu ryamamare vuba rishimishwe nk’uko biri muri mwe” (2 Abatesaloniki 3:1).


Mu isi ihora yanga kwakira umucyo n’ukuri k’Ubutumwa bwiza, tugomba gukomeza tugashikama kandi dusenga kugira ngo Ijambo ry’Imana ryamamare kandi rishimishwe hose. Shima Imana ko hari benshi bari kumva no kwakira Ubutumwa bwiza buri munsi, ariko haracyari abantu benshi bakeneye kumva inkuru nziza y’agakiza ka Kristo. Ni yo mpamvu ari iby’ingenzi ko dusengera imirimo ya Gikristo, abakozi b’Imana babwiriza Ubutumwa bwiza, na bagenzi bacu b’abizera mu mwete wabo wo kubwiriza ibihugu byose by’isi.


Senga kugira ngo imiryango y’uburyo bwo kuvuga Ubutumwa bwiza ifunguke ari myinshi kandi bubwirizwe nta nzitizi ku isi hose, bitange umusaruro w’abantu benshi bakira agakiza. Inshuro nyinshi, abizera bamwe bacika intege ntibabwirize Ubutumwa bwiza bitewe n’ingorane ndetse n’itotezwa bahura na byo. Tugomba gusenga twingingira abameze gutyo kugira ngo bakomezwe n’imbaraga z’Umwuka Wera muri bo imbere, kandi n’ukwizera kwabo gutunganywe rwose mu Mwami.


Ikindi, jya uzirikana kandi usenge iteka kugira ngo ivugabutumwa rikoresheje itangazamakuru rizane impinduka: yaba Interineti, Televisiyo, Radiyo, ibinyamakuru byanditse, n’ibindi. Ibi ni iby’ingenzi cyane, kuko binyuze kuri Interineti, Televisiyo na radiyo, ibitabo ndetse n’ibinyamakuru, Ubutumwa bwiza bushobora kugera ahantu umuntu cyangwa itsinda ry’abantu batabasha kugera.


Dusomye mu Byahishuwe 1:6 n’Ibyahishuwe 5:10, dusobanukirwa ko Imana yatugize abami n’abatambyi. Korera rero mu mwanya wawe uyu munsi nk’umutambyi usenga ukaba n’umwami utegeka. Jya ufata umwanya usengere impinduka izanywe n’ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu gihugu cyawe. Usenge ngo abantu bari mu mijyi, ibyaro, imirwa ndetse n’imidugudu, bakire Ubutumwa bwiza; kandi hazabeho ibyishimo, gutera imbere no gutunganirwa mu gihugu cyawe hose uko Ijambo ry’Imana ryamamara kandi rikaganza.


Isengesho Data mwiza, ndagushimira kuko wahaye abana bawe aho bari hose ubuntu bwo kubwiriza Ijambo ryawe mu mbaraga no kwigaragaza k’Umwuka wawe. Izina ryawe rishyizwe hejuru mu bihugu byose by’isi uyu munsi, uko Ijambo ryawe ryinjira mu mitima y’abantu, kandi benshi barayoborwa mu Bwami bwawe, mu Izina rya Yesu. Amen.

Gucengera Ijambo

1 Timoteyo 2:1-2

Ibyakozwe n’Intumwa 19:20

Tanga igitekerezo cyawe

Turabasaba kudatandukira. Ibitekerezo byanyu bigomba kuba bifite aho bihuriye n'Ijambo ry'Imana.


Security code
Refresh

IBYANDITSWE KURI FACEBOOK YACU:Kanda Like/J'aime

Sponsored

UBUHAMYA

INYIGISHO ISESENGUYE

ITANGIRA RYA GSM

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

INYIGISHO (SERIES)

DON'T MISS THIS MOVIE!

Andika Email yawe

Abari ONLINE ubu

We have 31 guests online