MBESE UZAJYA MU IJURU?

Muvandimwe, Imana iguhe umugisha ku bwo gutekereza ku iherezo ryawe. Buri muntu wese agira umunsi wo kuvuka n’umunsi wo gupfa. Iyo umuntu apfuye, akomeza kubaho mu buryo bw’iteka. Ahantu habiri (2) umuntu ashobora kuba nyuma y’urupfu: ni mu ijuru cyangwa ikuzimu


Mu ijuru hari umunezero udashira, mu gihe ikuzimu hari mu marira, umuborogo no guhekenya amenyo ubuzira herezo. Abera (Abakiriye Yesu nk’umukiza w’ubugingo bwabo. Abandi, bajya ikuzimu, kandi nyuma y’urupfu rwawe ntacyo amasengesho y’abavandimwe n’inshuti yakumarira! Ni ukuvuga ko amahirwe yo guhitamo neza uyafite gusa mu gihe ukiriho! Niyo mpamvu ari ngombwa gutunganya rugendo rwawe mbere y’uko urupfu rugutungura.

Turakwinginze ngo ukomeze gusoma ubu butumwa bwose, natwe ntidushidikanya ko Imana ikugirira neza uko ukomeza gusoma ubu butumwa.


Ni gute namenya neza ko nzajya mu ijuru?

Mu gusubiza iki kibazo, turibanda ku ngingo zikurikira:


1.Imana iragukunda kandi igufitiye imigambi myiza!

Muri Yohana 3 :16 haratubwira ngo « Kuko Imana yakunze cyane abari mu Isi, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.» Muri Yohana 10:10 haratubwira impamvu Yesu yaje : «  Umujura (satani) ntazanwa n’ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyeweho (Yesu) nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubugingo bwinshi.


2.Watandukanye n’urukundo rw’ Imana

Umuntu yandujwe n'icyaha bimutandukanya n’Imana, kuko Imana yera kandi muri yo hatabamo icyaha.

Ahubwo gukiranirwa kwanyu ni ko kwabatandukanyije n’Imana yanyu, ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Yesaya 59: 2

“ Kuko bose bakoze ibyaha, ntibashyikira ubwiza bw’Imana.” Abaroma 3: 23

“Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye” Zaburi 51: 7


3. Si uko ko uri umunyabyaha ruharwa

Ahubwo ni uko twese twatandukanyijwe n’Imana ubwo umuntu wa mbere yacumuraga ku Mana. Itangiriro 3: 6

Mu Abaroma 6 :23 hakatwereka ingaruka z’icyaha : « Kuko ibihembo by’ibyaha ari urupfu ».

Imana yaturemye ngo tuyibere inshuti, tube mu busabane hamwe nayo. Ni twe twangije ubwo bucuti Imana yashakaga ko tugirana.

Agakiza si ibikorwa byiza gusa! Ibikorwa byiza bigomba kuba ingaruka y'agakiza, ariko byonyine ntibishobora kukujyana mu ijuru! Mu abafilipi 2: 8-9 Bibiliya iravuga ngo “ Mwakijijwe ku bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y’Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntuwirarira”


4.Imana yiyunze natwe muri Kristo Yesu

“Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristu yadupfiraga tukiri abanyabyaha.” Abaroma 5: 8

“ Kuko hariho Imana imwe, kandi hariho Umuhuza umwe w’Imana n’abantu, Yesu Kristu” Abaroma 2: 5


5.Kwizera

“Izere Umwami Yesu, urakira ubwawe n’abo mu rugo rwawe.” (Ibyakozwe n’Intumwa 16:30,31).

Yesu aravuga ati: “uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.” Mariko 16:16

6.Kwihana

Igihe cyose uzaba utaremerera Yesu kukwezaho ibyaha byawe, uzahora ubarwaho gukiranirwa.


Yesu wenyine niwe wakwezaho ibyaha byawe

Yesu aravuga ati: “Muzapfana ibyaha byanyu kuko nimutizera ko ndi We (Umwana w’Imana), muzapfana ibyaha byanyu.” Yohana 8:24

“Mumenye yuko Umwana w’umuntu(Yesu) afite ubutware mu isi, bwo kubabarira abantu ibyaha.” Matayo 9: 6:

Yesu ahera ubwo atangira kwigisha ati: “ Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi”. Matayo 4: 17

Yesu aravuga ati: “ Nimutihana, muzarimbuka mwese” Luka 13: 5

Kwihana biva mu mutima uciye bugufi imbere y’Imana.

Uwihannye agomba guhinduka(1 Abatesalonike 1:9), kandi agatangira gukora ibikorwa byiza(Matayo 3: 8).


7.Kwatura

Kwatura ni intambwe ya ngombwa cyane! Hari abantu bavuga ngo”birahagije gusenga bucece mu mutima wanjye, mu ibanga”. Ibyo si byo kuko Bibiliya ivuga iti:”Ijambo rirakwegereye, ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe. Ni ryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari Umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Kuko umutima ariwo umuntu yizeza yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ari ko yatuza agakizwa". Abaroma 10:8-10


8.Urashaka kwiyunga n'Imana?

Sengana natwe muri aya magambo

“Mwami Yesu, ndizera ko uri Umwana w’Imana, ko waje mu isi kuducungura, ugapfa ku musaraba maze ku munsi wa gatatu ukazuka.

Nguhaye ubuzima bwanjye, ndihannye ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n’ibyo ntibuka, ibyo nzi n’ibyo ntazi, unyezeshe amaraso yawe, wandike izina ryanjye mu gitabu cy’ubugingo, undinde kamere n’ingeso mbi, unyobore mu nzira yo gukiranuka kugeza umunsi uzaza kunjyana tukabana iteka amaso ku yandi. Umbere Umwami n’Umukiza none n’iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo, Amen”

Nyuma yo gusenga iri sengesho, Imana ikwakiye mu bana bayo, iguhaye ubugingo buhoraho, “Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b’Imana” Yohana 1: 12

Ngaho twandikire turusheho kunezerwa hamwe ndetse no kugusengera


9. Izindi ntambwe za ngombwa ukwiye gukora

Shaka itorero rikwegereye, ryigisha Bibiliya maze ubimenyeshe umushumba (Pasteur) kugira ngo akuyobore ku yindi ntambwe ya ngombwa : “ umubatizo” kandi akube hafi muri ubu buzima bushya!

10. Kubatizwa ku bwo kubabarirwa ibyaha

Kubatizwa gukurikira kumva Ubutumwa bwiza, kwihana no kwatura. Niyo mpamvu abana bato batabatizwa kuko ubwabo batabasha kumva, kwihana no kwatura.

Yesu aravuga ati: “ Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka.”

Mariko 16: 16

“Nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu”. Ibyakozwe n’Intumwa 2: 38

Imana iguhe umugisha!

Ibitekerezo byanyu   

 
+5 # Ntacyo tuzireguza.Umuhoza Grace 2012-03-08 19:14
Ubu se koko abanyarwanda tuzireguza iki, ubutumwa bwiza bugeze no kuri internet mu kinyarwanda? Ndashima Imana kubw'abakozi bayo badahwema kwitangira umurimo wayo. Imana ibahe umugisha.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+1 # gushimirapascal 2012-04-23 09:59
IMANA ibahe umugisha kubwo gusakaza ubutumwa bgiza
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # NdashimiraAgatha Nyiransabiman 2012-04-24 15:37
menye ibibiganiro vuba ariko ndabamenyesha ko byanfashije nkaba nifuzagako mwantera inkunga ko nanjye nshaka kwakira agakiza.ko nabona agatabo karimo inyigisho zaburi munsi mubinyemereye mwambwirra nkabaha adresse yanjye murakoze.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # URUGENDORUMENERANNGABOJMV 2012-05-15 15:42
BAVANDIMWE BENEDATA MUBEMASO
MURUGENDO DUSENGESHE UMWUKA ITEKA KUKOSATANI
YAKAJIJE IMBARAGA KUGEZA UBWO ASIGAYE AKORERA MUBANTU
URUGERO NKO MURI AMERIKA NAHANDI

MUZANSOBANURIRE IBIJYANYENYE N`URUKUNDO RW`IMANA
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # Gushimira no gusabaspeciose bunani 2012-05-23 13:10
Ntabwo nabona uburyo nshimira Imana kubona mbonye aka kanya ko gusoma ubuhamya bwanyu.Imana ishimwe cyane. Nabasabaga ko bishobotse mwajya mumfasha mukanyoherereza nk'ubuhamya,iny igisho rwose zikamfasha mu kwizera no Gushimira Imana. Mba kure ntabwo mbasha kubona aho nsengera ngo numve neza kubera ururimi. Mbasabye kumba hafi. Murakoze.Imigis ha myinshi.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # ikifuzouwimana Esther 2012-05-30 08:29
nkunda gukizwa kuko aribwo nsabana n'Imana ariko nkagira inzitizi imwe inta ndukanya n'urukundo rwayo ,ibyo birambabaza kuko ntacyo mba npfana nayo iyo nacumuye mwanfasha gute ngo ngume gusabana nayo kuko iyo nacumuye nunva iribuhite indimbura umutima ukandya cyane.murakoze
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # Gufasha sister Estherbuhiga alexi 2012-07-05 09:36
ibyowa vuze byambayeho kenshi kandi uri munzira nziza pe yo kwanga icyaha. icyagufasha ni bintu bibiri:
1. Amasengesho yo kwiherera ya burigihe uyakomeje , Imana iraza mukabana ukaba mwijuru kandi urimwisi ndetse abantu bakubonana ibibazo ariko wewe warashikiriye ibisubizo byawe. nukuri biba mumasengesho. gerageza uhozeho wirebere.
2. Egera umukozi wimana wizeye pe, musengane ukoze isoni ikikugoye imbere ye nimbere yimana kiza hunga burundu , uzakomera mugakiza nikindi kizaza ntikiza rema kizajya gihunga burigihe ukicyinjira mumwuka wamasengesho. ubusabane bwawe nImana ntibuzashira kuko izakwambika izindi mbaraga zidasanzwe Amen. Pastor Alexander
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # Inyigisho za buri munsiGashabuka 2012-07-18 09:30
Muraho bana b'Imana. Nkabagabura b'ijambo ry'Imana,nifuza ga ko mwajya munyoherereza inyandiko zimfasha mu byo umwauka nkugira ngo njye nzisoma.
Ndabashimiye kandi kuba mwaratekereje gukoresha ikorana buhanga mugusakaza ubutumwa bwiza kuri benshi.Imana ikomeze kubafasha mu murimo wayo.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+5 # munsengereBYIZA GENTILLE 2012-07-18 12:04
byaranshimishij e kubona inyigisho muburyo butandukanye nifuza inkunga yamasengesho kubibazo nfite bitandukanye
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # UBUNTU BW'IMANANKURIKIYINKA J.Claud 2012-08-03 12:45
Kuko ubuntu bw'imana bwabonetse,buza nira abantu bose agakiza nuko twegere intebe y'imana tudatinya.kuko, imana yyacu yiteguye kutubabarira ibyaha byacu byose.Ahasigaye tugendere mu rukundo rwayo;tuyumvira muri byose,kuko kumvira imana guhesha uwizera wese gukiranuka.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+3 # gushimiratwisungemungu odette 2012-08-07 13:00
Ndashimira abantu bose bagize urhari mukubaka uru rubuga kuko rurafasha ighe umuntu atabonye akanya ko kujya gusenga kandi ndizeye ntashidikanya ko ruzatuma abantu benshi bahinduka
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+3 # GUSHIMANshimyimana Hodari 2012-09-08 17:38
Ndashima Imana ko ntacyo itakoze ngo ituburire ko igihe kigiye kugera hakavugwa birarangiye,ari ko ikimbabaza nuko duhugiye mubyisi,ndasaba Imana ngo iduhe imbaraga twubure amaso duhange amaso Yesu kuko ariwe gakiza kacu.
Tabaza Uwiteka mubyo ushaka kugeraho byose.
Yeremiya 33;3
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # Imana izi abayoNshimyimana Hodari 2012-09-09 23:32
Courage Imana niyo yatangiye umurimo ninayo izawusohoza ibyo dukora byose twirate Kristo,kuko Y ESU yaduhaye umudendezo.soma Abanyagarati 5:13ariko umudendezo yaduhaye ntakuwukoresha ibyo kamere yacu irarikira kuko tubona kokamere muntu irarikira ibibi gusa.Dukore umurimo urangire dutebutse kugaruka kumwami wacu twitahire.ndifu riza buri wese kutazahabura
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+1 # gushima no gushinga intahesarah niyonkuru 2012-12-11 01:36
Ndashima Imana Data wa twese ukuntu yankijije inkankura mu nzira zigoramye inkashira muzira igororotse shatse kuvuga ukuntu yantoranije inkantumako umuvugishwa wayo akabwira uko ntegerezwa kwifata ndashima cane yankoreye igitangaza kuko ivyo nagenderamwo kera nkaba narabivuyemwo muntu wese ukigendera mu myisi ntaho bizokugeza atari kuguta muri wa muriro garuka kumana bigishoboka kuko hazogera aho wifuza kumugarukako bitagishoboka Imana iracagukunda yisabe imbabazi irakurekurira ni Nyeni mbabazi
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+3 # Mumfashe gusenga.Izere Marie Jeanne 2012-12-26 08:59
Nipfuza ko mwomfasha gusenga,mfise ikibazo gikomeye mu buzima kandi ahantu ntuye ntabakristo bahari bomfasha.Uw'Ima na igiriye ubuntu anyibuke mu masengesho.Mura koze!
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+1 # Ndimo gufashwa birenze!!Ndizeye Eric 2013-01-11 20:32
Uyu murimo nimwiza!kuko ukuza benshi kandi wubaka benshi.Rero ndasenze ngo Imana Iwagure kandi Iwukomeze.Muras hyigikiwe Bakozi b'Imana!!!!!
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+4 # gushimaMUHONGERWA Olive 2013-01-24 09:17
Imana igirire neza abakozi bayo baretse byose ngo batugezeho ijambo ryayo mukomerezaho Yesu wacu ababere inkingi nukuri kandi mukomeze mudusabire tubashe kugera ku ntambwe ishimishije Imana yacu jye ku giti cyange mbasabye inkunga y'amasengesho Imana ibahe umugisha
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # gushimaNIYOMPIRE Fabrice 2013-03-04 11:28
nukuri birakwiye ko dushima IMANA kuko ntako itagize nto tubone ubugingo bwiteka gusa abakora imirimo yayo yose ibahe umugisha wo kunesha no kuyobora intama zayo kandi igarure nizazazimiye ntawaremwe nayo nifuza ko satani yamunyaga ibye imana ibyane n'ubugingo bwacu kurubu n'iteka ryose mu izina rya yesu AMEN.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # gushima imanahabimana bonavantire 2013-05-22 05:47
kubwange ndashima imana kubangihumeka umwuka wabazima,ariko nabasabaga kunsengera ngashobora kwakira agakiza muringewe imana ibane namwe.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # gushima imanamutuyemariya delphin 2013-09-11 07:08
bjr ndashima imana kuba ikindinze ikakandindira abavandimwe banjye n'inshuti zanjye.murakoze imana ibarinde
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+3 # gushima imanaslyvie 2013-09-24 08:07
ndashima imana ko yamaye ubugingo
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+2 # gushima imanaslyvie mbabazi 2013-09-24 08:15
kandi shima imana nuko mbashije kumenya ibijyanye ni herezo ryu buzima bwacu kuko hari beshi batazi uko bizagenda ariko ku wizeye imana nago tuzakorwa nisoni rero imana umuntu wse wifuza kuyikorera iza muhe iherezo ryiza thank u lord.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
+1 # Gushimiravenuste ndayisaba 2013-10-01 12:15
IMANA NTIKIRANIRWA NGO YIBAGIRWE IMIRIMO MWA KOSE YOSE MUKIRI MURI IY' ISI. UWITEKA ABAHE UMUGISHA.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # Gushima Imana---Ndashim a Imana ko yampayeo kubuntu Imana Ihabwe Icyubahiro kurubu n,Iteka ryose .kandi bakozi b,Imana Imana ibahe umugisha kubwo kutugubaka cyanee .zaho ijambo ryayo rirany ubugingo ikampa agakiza kayDevothaUwera 2013-10-05 10:13
:lol: [youtube]Ndashi ma Imana ko yampaye ubugingo nkabanshimira Abakozi bayo bose Imana ibahe umugisha kandi nanjye Impe Umwuka wera wo kumfasha gushyira mubikorwa ibyo numvise Imana ibinshoboze Amen![/youtube]
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # murakoze!francine nzamukosha 2013-10-12 22:11
Icyifuzo:Guseng era abana n,inshuti bagendana nabo ndetse n,urubyiruko rwo kw,Isi yose ngo Imana Ibagenderere,s.v.p
Imana Ibahe umugisha.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # MurakozeOliver 2014-01-02 13:05
Ndashimira uwashyizeho Iyi site Imana imuhe umugisha , bavandimwe ntacyo tuzireguza. Inyigisho, Ubuhamya butambutswa buramfasha cyaneeee.

Murakoze.
MUSUBIZE | Report to administrator
 
 
0 # gushimiramushaija jackson 2014-03-02 15:30
ndabashimira uburyo muduhugura rwose twaritwaraguye arko twarongeye turabyuka kubera mwebwe imana ibahe umugisha peeentawundi muntu wagira imbabazi nkizimana uretse yo yokwizerwa amen
MUSUBIZE | Report to administrator
 

Tanga igitekerezo cyawe

Turabasaba kudatandukira. Ibitekerezo byanyu bigomba kuba bifite aho bihuriye n'Ijambo ry'Imana.


Security code
Refresh

IBYANDITSWE KURI FACEBOOK YACU:Kanda Like/J'aime

Sponsored

UBUHAMYA

INYIGISHO ISESENGUYE

ITANGIRA RYA GSM

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

INYIGISHO (SERIES)

DON'T MISS THIS MOVIE!

   
   

Andika Email yawe

Abari ONLINE ubu

We have 62 guests online