.

Soma Ijambo ry`umunsi


Nta Cyasimbura Ubutumwabwiza (Pasitori Chris)
Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni: kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki (Abaroma 1:16). Buri mwana w’Imana akwiriye gutanga ubuhamya bumwe bw’Ubutumwa Bwiza nka Pawulo mu murongo wo hejuru. Ugomb...Soma Ibikurikira
Ijambo Rye Rihagarariye Ubutware (Pasitori Chris)
“Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe” (Abafilipi 2:10-11) Abamarayika, amadayimoni na kamere yose b...Soma Ibikurikira
URI IGISUBIZO (Pastori Chris)
Ite kuri rya sezerano, Kuko ahantu h’umwijima ho mu isi huzuye ubuturo bw’urugomo. Uhatwa ye kugaruka akojejwe isoni, Umunyamubabaro n’umukene bashime izina ryawe (Zaburi 74:20-21). Mu busobanuro bwaryo, ijambo ry’Igiheburayo risobanurwa ngo “isi” hejuru...Soma Ibikurikira
ARATEGEKA MU MUBIRI WAWE (Pasitori Chris)
Ariko niba Umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n’imibiri yanyu ipfa ku bw’Umwuka wayo uba muri mwe. (Abaroma 8:11) Wari uzi ko ukubaho kw’Umwuka Wera muri wowe guha ubuzima umubiri wawe? Bityo rero umubiri wawe ufite ubushobozi bw’ubu...Soma Ibikurikira
Ufite Umugisha! (Pasitori Anita)
“Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari yo na Se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru” (Abefeso 1:3). Aburahamu, nk’uko Bibiliya ibivuga, yari afite umugisha muri byose, kandi nawe niko biri, kuko mu Abagalatiya 3:29...Soma Ibikurikira
Bigenwa Nawe Ubwawe (Pasitori Chris)
“Ni cyo gitumye mbabwira nti ‘Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe, kandi muzabibona.” (Mariko 11:24). Mu murongo wo hejuru wavuzwe n’Umwami Yesu, igihe cyo gusenga ni igihe ugomba kwizera ukakira. Iri ni isengesho ryo kwize...Soma Ibikurikira
Igitabo Cyizewe Cyigisha Gutunganirwa (Pasitori Chris)
Nuko abo mu iteraniro bamwe basakuza ukwabo abandi ukwabo, badahuriye ku kintu kimwe kuko iteraniro ryari rivurunganye, abenshi batari bazi igitumye baterana. (Ibyak. 20:32). Yosuwa 1:8 ahishura ibikenewe kandi byizewe ngo umuntu ahore atunganiwe: “Ibiri...Soma Ibikurikira
WAKOMEREJWE GUKORA BYOSE(Pastori Chris)
Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga (Abafilipi 4:13) Intumwa Pawulo yari afite ihishurirwa ryiza kandi rikomeye cyane ry’Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Tekereza ibyo yavuze mu murongo wo hejuru, ngo “Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga.” Itegereze ko...Soma Ibikurikira
Ijambo Rye Rirahagije! (Pasitori Anita)
“Nuko genda bikubere nk'uko wizeye.” Umugaragu we akira uwo mwanya.” (Matayo 8:13) Umusirikare umwe wari ufite umugaragu yakundaga urwaye agiye gupfa yumvise ibya Yesu maze yohereza abakuru b’Abayuda ngo bamwinginge aze amukirize umugaragu. Umwami yarabumviye arabakur...Soma Ibikurikira
AKAMARO K’UBUFATANYABIKORWA (Pasitori Chris)
“Ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by’imirimo yabo.” (Umubwiriza 4:9) Avuga ku kamaro k’ubufatanyabikorwa muri minisiteri, Intumwa Pawulo yaranditse ngo “Nijye wateye imbuto Apolo arazuhira, ariko Imana niyo ikuza” (1 Abakorinto 3:6-7)...Soma Ibikurikira
KUNDA NKA WE (Pastori Chris)
“Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk’uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana.” (Yohana 13:34). Mu Befeso 3:17-19, Intumwa Pawulo yarasenze ati “kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu ku bwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba...Soma Ibikurikira
Ubwami Bwaraje! (Pasitori Chris)
“Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana” (Mariko 1:14). Yesu yaje abwiriza Ubutumwa bwiza bw’Ubwami bw’Imana. Yavuze ko igihe gisohoje; Ubwami bw’Imana buri aha (Mariko 1:15). Ubwami bw’Imana ni iki? I...Soma Ibikurikira
Gumisha Intumbero Yawe Kuri We (Pasitori Chris)
Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu si (Abakolosayi 3:1-2). Abakristo bamwe bajya bibeshya ko bashobora kugera ku gutungana kubw’imirimo yabo; ariko gutungana ...Soma Ibikurikira
Igitambo Cy’Ishimwe Nyakuri (Pasitori Chris)
Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo (Abaheburayo 13:15) Kimwe n’uko abatambyi batambaga ibitambo byoswa mu Isezerano rya Kera, ubu noneho dutanga ibitambo by’amashimwe ku Mana hamwe n’imbuto z’im...Soma Ibikurikira
WAKOREWE UBUTSINZI (Pastori Anita)
Uwo azahwana n’igiti cyatewe hafi y’umugezi, Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. (Zaburi 1:3) Yesu yatwinjije mu buzima bw’ubutware, bwera imbuto, kandi bufite umusaruro. Uku kuri tugusanga muri Yohana 15...Soma Ibikurikira
WAGENEWE KWAKIRA IBISUBIZO (Pastori Chris)
“Si mwe mwantoranije, ahubwo nijye wabatoranije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe.” (Yohana 15:16).   Nk’abana b’Imana, twagenewe kwakira ibisubizo kuri bur...Soma Ibikurikira
Umwuka Wera: Ibanga Ryacu Ry’Ubutsinzi (Pasitori Chris)
Nanjye nzasaba Data, na we azabaha undi Mufasha (Umujyanama, Umuhoza, Umwinginzi, Umuvuganizi, Ubakomeza kandi akababa hafi), wo kubana namwe ibihe byose (Yohana 14:16). Ibitangaza n’ibimenyetso bikomeye biboneka muri minisiteri yacu, ndetse n’umurimo uko...Soma Ibikurikira
NTA MIPAKA (Pasitori Chris)
Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Kandi yashyize ubuziraherezo mu mitima yabo… (Umubwiriza 3:11 – NIV Bible) Kimwe mu migambi yawe ikomeye muri uyu mwaka cyangombye kuba kugera kubyo Imana yagushyize ku mutima byose, nta na kimwe usize. I...Soma Ibikurikira
Kristo Ni We “Mucunguzi” Wacu (Pasitori Chris)
Ni yo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa (1Abakorinto 1:30). Ijambo “gucungurwa” mu murongo wacu ufungura riva ku Kigiriki “apolutrosis,” bisobanura gukurwa mu makuba. Bityo rero, ku...Soma Ibikurikira
Kwizera:Imbuto yo Kumenya
“…Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. (Abaroma 10:17) Amagambo yacu afungura araduha gusobanukirwa isano iri hagati yo kwizera no kumenya. Kwizera kuzanwa no kumva cyangwa kumenya Ijambo ry’Imana. Kwizera ni imbuto y’ubumenyi bwawe ...Soma Ibikurikira
Yaduhaye Byose! (Pasitori Chris)
“Nuko ntihakagire umuntu wīrāta abantu, kuko byose ari ibyanyu“ (1 Abakorinto 3:21). Mbega ukuntu Umwami ahebuje! Nta cyiza na kimwe atwima. Ukuri ni uko yaduhaye byose. Mu Befeso 1:3 haravuga hati “Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari yo na Se ishi...Soma Ibikurikira
Yesu : Umwami Uganje
“Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye” (1 Abakorinto 15:25) Iyo ibintu bimwe na bimwe bigezweho, nk’insokozo runaka, imyambaro, inkweto, imodoka, modeli cyangwa se ubucuruzi runaka, benshi babivugaho amagambo nko kuvuga bati “Uyu ni umwami...Soma Ibikurikira
URUHARE RWAWE MU BUZIMA BW'UBUMANA (Pastori Chris)
Kugirango gusangira ko kwizera kwawe kubabere ukugira akamaro, ku bwo kumenya icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo. (Filemoni 1:6) 2Petero 1:4 havuga ko turi abahawe kuri kamere y’Imana ndetse n’abafatanyabikorwa mu buzima bw’ubumana. Mu yandi...Soma Ibikurikira
Gukuza Urugero Rwawe Rwo Kwizera… (Pasitori Anita)
“Ndababwira umuntu wese muri mwe, mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera.” (Abaroma 12:3). Imana yahaye buri umwe muri twe – buri wese wemera Yesu – urugero rwo kwi...Soma Ibikurikira
GARAGAZA URUKUNDO RWE (Pastori Anita)
“Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw’Imana rwasabye mu mitima yacu ku bw’Umwuka Wera twahawe.” (Abaroma 5:5). 1 Yohana 4:17 aravuga ati “... kuko uko ari ari ko turi muri iyi si.” Nk’uko ari urukundo, niko nawe wahamagariwe kugendera ...Soma Ibikurikira
Abahamya Bafite Ubutware (Pasitori Anita)
“Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa Umwuka wera, bavuga ijambo ry’Imana bashize amanga…Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k’Umwami Yesu, nuko rero ubuntu bw’Imana bwinshi bukaba kuri bo bose.” (I...Soma Ibikurikira
Dukeneye Gukora Ibirenzeho (Pasitori Chris)
Kugira ngo inzira yawe imenywe mu isi, Ubugingo bwawe bukiza bumenywe mu mahanga yose. (Zaburi 67:2). Isi yacu none iragoye birengeje ibyo benshi bari biteze. Benshi batangazwa n’uburyo ikibi n’ubugome byakabije, ubwo isi isa n’igenda irushaho kwin...Soma Ibikurikira
Mwitangire Wimareyo (Pasitori Anita Oyakhilome)
Mwana wanjye, mpa umutima wawe, Kandi amaso yawe yishimire inzira zanjye (Imigani 23:26) Turebeye ku murongo wacu ufungura, icyo Umwami ashaka kiragaragara: ni umutima wawe, n’uko amaso yawe yishimira inzira Ze. Ashaka ko umukunda kandi akaba ari We uberaho. 2 Abakorinto 5:15 haravuga ...Soma Ibikurikira
URENZE URUPFU (Pasitori Chris)
Mpeze mu rungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane, nyamara ku bwanyu ho kuguma mu mubiri ni byo binkwiriye. Nuko ubwo nizeye ibyo nzi neza yuko nzagumaho nkagumana namwe mwese, kugira ngo mujye imbere mwish...Soma Ibikurikira
Umucyo Mu Mwijima (Pasitori Chris)
Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. 2Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. 3Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami ba...Soma Ibikurikira
Ubuzima Buhimbaje (Pasitori Chris)
Kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. (Abaroma 14:17). Uko ugenda wiga ibyanditswe, ugenda urushaho kwemera udashidikanya ko Ubukristo atari idini na gato, ahubwo ko ari urugendo rudas...Soma Ibikurikira
KOMEZA UJYE MBERE (Pasitori Anitha)
Isaka abiba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho incuro ijana. Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, ageza aho yabereye umukire cyane. (Itangiriro 26:12-13) Umurongo wacu ufungura uraduha ishusho nziza y’ubwoko bw’ubuzima Imana...Soma Ibikurikira
Enyegeza Ishyaka Ryawe Ry’ Ubutumwa Bwiza! (Pastori Chris)
“Ku by’umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorere Umwami wacu.” (Abaroma 12:11) Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibwo butumwa bukiza isi bwonyine, kandi warindishijwe ubu butumwa buhindura ubuzima. Ni ubutumwa bw’imbaraga Imana ikoresha mu...Soma Ibikurikira
Inkuru Nziza Y’agakiza Ka Kristo
  “Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, Ni cyo cyatumye ansīgira, Kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, N'impumyi ko zihumuka,No kubohora ibisenzegeri, No kumenyesha abantu iby'umwaka Umwami agiriyemo imbabazi.”(Luka 4:18-19) Ntabwo bihagij...Soma Ibikurikira
Ubumenyi Buduhindura Abatware by Pastori Chris
Ni cyo gituma tudasiba kubasabira, uhereye igihe twabyumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'Umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka (Abakolosayi 1:9) Mu murongo ufungura hejuru, Intumwa Pawulo yasengeye by’umwihariko benedata b...Soma Ibikurikira
GUSENGERA MURI WE(Pastori Chris)
“…Ni jye nzira n’ukuri n’ubugingo: nta wujya kwa Data ntamujyanye” (Yohana 14:6). Abakristo benshi basenga nabi, mu buryo bakuraho ukwizera kwabo batabizi. Amagambo ari mu masengesho ya bamwe agaragaza kudasobanukirwa bibabaje, bitera amasengesho yabo kudak...Soma Ibikurikira
Uko Byaba Biri Kose! (Pasitori Chris)
"Mujye mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Yewe, nongeye kubivuga nti “Mwishime!” (Abafilipi 4:4). Imana ishaka ko duhorana umunezero ibihe byose kandi ko umunezero wacu utagengwa n’uko ibintu byaba byifashe. Iri ryari rimwe mu mabanga ya Pawulo y’ubutsinzi; yaravuze mu Baf...Soma Ibikurikira
IGITAMBO CY'ISHIMWE (Pastor Chris)
Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy’ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z’iminwa ihimbaza izina ryayo (Abaheburayo 13:15) Abatambyi bo mu Isezerano rya Kera bagombaga gutamba ibitambo byokeje, mu buryo bw’ibimasa n’inyana, mu gitondo na n’ijor...Soma Ibikurikira
Reka Umwuka Akuyobore (Pasitori Chris)
Nuko noneho ngire nte? Nzajya nsengesha umwuka wanjye ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge, nzaririmbisha umwuka wanjye ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. (1 Abakorinto 14:15). Imwe mu nyungu nyinshi zo gusenga mu zindi ndimi ni uko bigushyira mu murongo ...Soma Ibikurikira
Vuga Ushize Amanga Ibyo Imana Yavuze (Pasitori Chris)
“…kuko ubwayo yavuze iti ‘Sinzagusiga na hato.’ Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti ‘Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki?” (Abaheburayo 13:5-6) Iyo bigeze aho gutangaza Ijambo ry’Imana, ugomba kwiyemeza; jya ...Soma Ibikurikira
Amaraso y’Umwana w’Intama n’Ijambo ryo Guhamya Kwacu! (Pasitori Chris)
“Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti “Noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko Umurezi wa bene Data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Na bo bamuneshesheje amaraso y'Umwana w...Soma Ibikurikira
GIRA ICYIZERE: IJAMBO NTIRIJYA RINESHWA! (Pasitori Chris)
Icyo nzi neza rwose ntashidikanya, ni uko Iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose, kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, (Abafilipi 1:6) Hariho abajya batekereza ko Imana “hari ukuntu igenda gahoro” mu gusohoza amasezerano Yayo, hanyuma bakagerageza ...Soma Ibikurikira
GUHISHURIRWA AMAGAMBO YE! (Pasitori Chris)
Guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guha abaswa ubwenge. (Zaburi 119:130) Umurongo wo hejuru ntabwo uvuga ko Ijambo rizana umucyo, ahubwo ni ‘uguhishurirwa (Kwinjira kw’) Ijambo kuzana umucyo.’ Ni inshingano yawe kwemerera Ijambo ry’Imana rikinjira...Soma Ibikurikira
Umwuka Wera: Ibanga Ryacu Ry’Ubutsinzi (Pasitori Chris)
Nanjye nzasaba Data, na we azabaha undi Mufasha (Umujyanama, Umuhoza, Umwinginzi, Umuvuganizi, Ubakomeza kandi akababa hafi), wo kubana namwe ibihe byose (Yohana 14:16). Ibitangaza n’ibimenyetso bikomeye biboneka muri minisiteri yacu, ndetse n’umurimo uko...Soma Ibikurikira
KUBAHO URENZE IBYUMVIRO (Pasitori Chris)
“Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n’ibyo tureba.” (2 Abakorinto 5:7). Mu Baroma 9:8 haravuga hati “Ibyo ni ukuvuga yuko abana b’umubiri atari bo bana b’Imana….” Abana b’umubiri ni abayoborwa n’ibyumviro byabo. Aho kuyoborwa no kwi...Soma Ibikurikira
Imbaraga Z’Amagambo (Pasitori Chris)
Uba ufashwe n'indahiro warahiye, Ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. (Imigani 6:2). Impinduka ni ikintu twese twifuza, twagombye kugira, no guhora twifuza; impinduka yo kuva mu bwiza tujya mu bundi. Mu kazi kawe, mu bucuruzi ukora, mu butun...Soma Ibikurikira
Ntukanyurwe N’Ubuzima Bwa Giseseka (Pasitori Anita)
Nuko ntihakagire umuntu wīrāta abantu, 22kuko byose ari ibyanyu naho yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Kefa, cyangwa isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu, cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba. Byose ni ibyanyu 23namwe muri aba Kristo, Kristo na we ni uw'Imana. (1 A...Soma Ibikurikira
Isaro Rye Ry’Igiciro Kinini (Pasitori Chris)
“Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikīra aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima.” (Matayo 13:44). Umwami Yesu yagereranije Ubwami bw’ijuru n’izahabu u...Soma Ibikurikira
Shyikirana n’Ubwenge (Pasitori Anita)
“Ubwenge muri byose ni bwo ngenzi, Nuko rero shaka ubwenge, Ndetse ibyo utunze byose ubishakishe ubuhanga. 8Ubukuze na bwo buzagukuza, Nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. ” (Imigani 4:7-8). Ijambo ry’Imana ni ubwenge bw’Imana. Uburyo bwo gishyikirana n...Soma Ibikurikira
AKAMARO K’UBUFATANYABIKORWA (Pasitori Chris)
“Ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by’imirimo yabo.” (Umubwiriza 4:9) Avuga ku kamaro k’ubufatanyabikorwa muri minisiteri, Intumwa Pawulo yaranditse ngo “Nijye wateye imbuto Apolo arazuhira, ariko Imana niyo ikuza” (1 Abakorinto 3:6-7)...Soma Ibikurikira
Arushaho Kugirira Ubuntu Uwicisha Bugufi (Pasitori Anita)
“Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi ni cyo gituma ivuga iti “Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu.”” (Yakobo 4:6). Kugira ngo ukomeze kugira ubutoni ku Mana mu buzima bwawe, ugomba kwicisha bugufi. G...Soma Ibikurikira
Igarurire Ibyawe…Binyuze mu Kumenya (Pastori Anita)
“Kugira ngo gusangira ko kwizera kwawe kubabere ukugira akamaro, ku bwo kumenya icyiza cyose kiri muri twe duheshwa no kuba muri Kristo Yesu” (Filemoni 1:6). Kuva waravutse ubwa kabiri, wazanywe mu buzima bwo gutunganirwa, gutera imbere n’ubuzima ...Soma Ibikurikira
IGIHAHANO GISHYA (Pasitori Chris)
Kandi ntiyinjijwe Ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. (Abaheburayo 9:12). Ijambo “gucungurwa” uko rikoreshwa mu murongo wacu ufungura riva ku Kigiriki “lutrōsis,” bivuga gutanga incung...Soma Ibikurikira
Ubuzima Bw’Imbaraga Kubw’Umwuka (Pasitori Anita)
“Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya, no kugeza ku mpera y'isi.” (Ibyak. 1:8). Nk’Abakristo, ntabwo turi abantu basanzwe; dufite ubuzima budasanzwe bw’imba...Soma Ibikurikira
Kwizera: Imbuto Yo Kumenya
“…Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. (Abaroma 10:17) Amagambo yacu afungura araduha gusobanukirwa isano iri hagati yo kwizera no kumenya. Kwizera kuzanwa no kumva cyangwa kumenya Ijambo ry’Imana. Kwizera ni imbuto y’ubumenyi bwawe bw’Ija...Soma Ibikurikira
TANDUKANYA UKURI N'IBIRIHO (Pasitori Chris)
Uwiteka, ni nde uzaguma mu ihema ryawe? Ni nde uzatura ku musozi wawe wera? Ni ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka, Akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. (Zaburi 15:1-2) Muri Yohana 8:32 Umwami Yesu yaravuze ati “Namwe muzamenya ukuri kand...Soma Ibikurikira
KORESHA IRYO ZINA (Pasitori Chris)
Ni cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, 10 kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, 11kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo...Soma Ibikurikira
Kora Igice Cyawe – Igice cy’Urukundo! (Pasitori Chris)
Ariko jyeweho ndababwira nti ‘Mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya (Matayo 5:44). Turebeye mu murongo wo hejuru biragaragara ko iteka hazahoraho abashobora kutwanga, kudutoteza, no kudusuzugura; ariko twemerewe gusa kubasubiza mu rukundo. Ibikorw...Soma Ibikurikira
REMERA IBYIRINGIRO UMUBIRI (Pastori Chris)
Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w’amahanga menshi nk’uko byavuzwe ngo “Urubyaro rwawe ni ko ruzangana” (Abaroma 4:18). Igitekerezo cy’Intumwa Pawulo ku kwizera kwa Aburahamu mu Baroma 4 kigaragaza ko Aburahamu yiz...Soma Ibikurikira
Ubukiranutsi n’Ubuzima…Binyuze mu Butumwa Bwiza (Pasitori Anita)
“Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni: kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, 17 kuko muri bwo ari na mo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera…” (Abaroma 1:16-17). Mu muro...Soma Ibikurikira
KUNDA NKA WE (Pastori Chris)
“Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk’uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana.” (Yohana 13:34). Mu Befeso 3:17-19, Intumwa Pawulo yarasenze ati “kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu ku bwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba...Soma Ibikurikira
Kubaho ubukiranutsi bwe (Pastori Chris)
Kuko Utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. (2 Abakorinto 5:21). Kuva waravutse ubwa kabiri, ufite kamere n’ubuzima by’Imana; ubukiranutsi nibwo bwahindutse imiterere y’umwuk...Soma Ibikurikira
KUBERAHO UBUTUMWA BWIZA (Pastori Chris)
“Mujye mu bihugu byose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza.” (Mariko 16:15). Matayo 28:19-20 aravuga ati “Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n’Umwana n’Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo n...Soma Ibikurikira
Ubuzima Bwawe Ni ishusho y’Amagambo Yawe (Pastori Chris)
Uba ufashwe n'indahiro warahiye, Ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe (Imigani 6:2). Umukristo hari imvugo y’umwuka agira. Niyo mpamvu nk’umwana w’Imana, ugomba gushyira Ijambo mu kanwa kawe, kuko ubuzima budasanzwe bushingira ku rurimi rwawe. U...Soma Ibikurikira
Gutera Imbere - Ubushobozi (Pasitori Anita)
“Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk’uko umutima wawe uguwe neza.” (3Yohani 1:2) Benshi batekereza ko gutera imbere (byasobanuwe kugubwa neza mu murongo wo hejuru) bijyanye n’amafaranga cyangwa se kwikuba kw’ibyo ...Soma Ibikurikira
ABATWARA UKURI KW’ITEKA RYOSE (Pasitori Anitha)
“Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z’umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama.” (Luka 8:44) Mu Itangiriro 12:2, Imana yabwiye Aburahamu iti “…nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha.” Amasezerano yose Imana yahaye Aburahamu ntabwo y...Soma Ibikurikira
Ubumenyi “epignosis” Bwe (Pastori Chris)
Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kūbaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. (2 Petero 1:3). Ijambo “ubumenyi” mu murongo wo hejuru riva ku Kigiriki “epignosis,” b...Soma Ibikurikira
Ubuntu Bwo Kudutabara! (Pasitori Anita)
Nuko rero, twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye (Abaheburayo 4:16). Itegereze ko umurongo wacu ufungura utavuze ngo “usabe Imana ikubabarire,” ahubwo uravuga ngo wegere intebe y’ub...Soma Ibikurikira
YESU KRISTO IHISHURWA RYA DATA
Ni we waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y’Imana itaboneka, ni we mfura mu byaremwe byose (Abakolosayi 1:14-15). Mu kutwihishurira, Imana yohereje Yesu mu isi, nk’umuntu, ngo ahishure imiterere y’Imana Data. Muri Yohana 14:9, asubiza...Soma Ibikurikira
UBUKIRANUTSI BWACU: ICYO ARI CYO N’ICYO BUTANGA (Pasitori Chris)
Ni iyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. (1Abakorinto 1:30) Kimwe mu bintu ubukiranutsi bwacu buduha ni “uguhagarara neza.” Umurongo wacu ufungura mu busobanuro bwa Bibiliya yitwa Amplified...Soma Ibikurikira
Waratsindishirijwe ngo Utegeke (Pasitori Chris)
“Kuko ubwo igicumuro cy’umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n’umwe, ni na ko abahawe ubuntu busesekaye n’impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n’umwe ari we Yesu Kristo.” (Abaroma 5:17) Ubukiranutsi butari kubw’Amategeko; ubwo ni ubuk...Soma Ibikurikira
GARAGAZA UKWIZERA KWAWE (Pastori Anita)
“…kandi uku ni ko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. “ (1 Yohana 5:4). Kugira ngo ugendere ku mbaraga z’Imana zidasanzwe mu gukemura ingorane uhura nazo mu buzima, ugomba kwiga kugaragaza ukwizera kwawe. Kwizera kwacu nibwo butsinzi...Soma Ibikurikira
Akira Ibyo Yamaze Kuguha (Pastori Chris)
Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kūbaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. (2 Petero 1:3). Uyu ni umwe muri ya mirongo ya Bibiliya ubona ugasakuza; ntabwo wasoma i...Soma Ibikurikira
Tegeka Hejuru Y’Ibiri Kuba! (Pastori Chris)
… uku ni ko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. (1Yohana 5:4). Umwami Yesu ubwo yagendaga kuri iyi si, yabayeho ubuzima bw’urugero rukomeye rwo kwizera. Icyizere yigiriraga ndetse n’ubutware yagiraga ku byamubagaho mu buzima biteye ubwob...Soma Ibikurikira
BITERWA N'IBYO UVUGA (Pastori Anita)
Imigani 18:21 iravuga, “Ururimi nirwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n’icyo ruzana.” Kubaho ubuzima bw’ubutsinzi kandi ukanezererwa imigisha yose Imana yakuzigamiye bitangira bigendanye n’uburyo ukoresha ururimi rwawe neza. Ibi biterwa n’...Soma Ibikurikira
Baho Biturutse Muri Wowe Imbere (Pastori Chris)
Ni cyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asāza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye (2Abakorinto 4:16). Ubwo wavukaga ubwa kabiri, ntabwo ari umubiri wawe wavutse ubwa kabiri; ahubwo ni umwuka wawe – umuntu wawe w...Soma Ibikurikira
WAMBITSWE NEZA KANDI WATEGURIWE UBUZIMA (Pastori Chris)
Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n’abandi kuba abahanuzi, n’abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n’abandi kuba abungeri n’abigisha, kugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby’Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, (Abefeso 4:11-12) Umur...Soma Ibikurikira
UMWUKA MURI WOWE (Pastori Anita)
Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba uri muzima ku bwo gukiranuka. (Abaroma 8:10). Mu murongo wo hejuru, Intumwa Pawulo ntabwo yabazaga niba Kristo yari muri benedata b’I Roma; ahubwo, yabakanguriraga kumenya uku ...Soma Ibikurikira
“Kwigana” Kristo (Pastori Chris)
“Nuko mwigane Imana nk'abana bakundwa.” (Abefeso 5:1). Hariho abajya basobanura Ubukristo ko ari ukwigana Kristo; ibyo ntabwo byuzuye neza. Ubukristo ni ihishurwa rya Kristo muri wowe. Urugero, inzu igira igikoni, ariko rero igikoni sicyo nzu. Mu B...Soma Ibikurikira
IMITEKEREREZE Y'UMUKIRANUTSI by Pastor Chris
“Azagendera imbere yayo mu mwuka n’ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n’iy’abana, n’abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw’abakiranutsi” (Luka 1:17). Ndashaka ko wita ku magambo ari mu cyanditswe twafunguje hejuru – “ubwenge bw’abaki...Soma Ibikurikira
Abasirikare Mu Ngabo Ze z’Ibihe Bya Nyuma
Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. (2 Timoteyo 2:3) Nta Mukristo wagombye kunebwa mu buzima, kuko turi abasirikare mu ngabo z’Imana. Nk’umusirikare utegerejweho gukomera no gusohoza umurimo wagushyizwe imbere. Nta mwanya ...Soma Ibikurikira
Satani Ntacyo Afite Muri Wowe! (Pasitori Chris)
“Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa. 32Nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nzireherezaho abantu bose.” (Yohana 12:31-32). Umwami Yesu yavuze ikintu gikomeye abwira abigishwa be mu bihe byo gusoza umurimo we wo mu i...Soma Ibikurikira
MENYA IBIKURIMO (Pastori Chris)
“Ariko rero imbuto z’Umwuka ni urukundo n’ibyishimo n’amahoro, no kwihangana no kugira neza, n’ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana.” (Abagalatiya 5:22-23) Ubwiza bw’igikoresho buba mubyo gishobora gukor...Soma Ibikurikira
“Niba Kristo Ari Muri Mwe…” (Pastori Chris)
“Abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza.” (Abakolosayi 1:27). Ikintu kiruta ibindi cyakwigera kiba ku muntu uwo ari we wese ni ukumenya no kug...Soma Ibikurikira
“Inyegamo” Ikuweho (Pasitori Chris)
“Ahubwo kugeza na n’ubu, ibya Mose iyo bisomwa iyo nyegamo ihora ku mitima yabo, nyamara iyo umuntu ahindukiriye Umwami iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero Umwami ni we Mwuka, kandi aho Umwuka w’Umwami ari ni ho haba umudendezo” (2 Abakorinto 3:15-17...Soma Ibikurikira
Ibyishimo – Imbuto y’Umunezero! (Pasitori Chris)
  Ariko rero imbuto z'Umwuka ni urukundo n'umunezero n'amahoro, no kwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka (Abagalatiya 5:22 – King James)     Kenshi na kenshi, iyo abantu batishimye kubwabo cyangwa ngo bahimbazwe n’ubuzima, biba ari ukubera impamvu imwe y...Soma Ibikurikira
KOMEZA UKWIZERA (Pastor Anita)
“Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu” (Abaheburayo 10:38-39). Ibyanditswe bigaraga...Soma Ibikurikira
UGOMBA KUBIVUGA (Pastori Anita)
Ntimuyobe: Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. (Abagalatiya 6:7). Ijambo ry’Imana ryuzuye inyigisho ku mumaro wo gukoresha ururimi rwawe mu guca inzira n’ishusho by’ejo hazaza hawe, kuko icyo uvuga ari cyo ubona (Mariko 11:23). ...Soma Ibikurikira
URI MU BUTUMWA (Pasitori Anitha)
Arababwira ati ‘Mujye mu bihugu byose, mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. (Mariko 16:15) Nk’Abakristo, turi mu butumwa bwo kuzuza isi yacu ubumenyi bw’imbaraga zikiza z’Imana, kandi hari amavuta adasanzwe aturiho ngo tubigereho. Mu 2 Abakorinto 3:5-6...Soma Ibikurikira
WAHAWE UMUGISHA...GUKOMEZA...NO KURINDWA! Pastori Chris
Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, Abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. (Zaburi 91:7) Nk’umwana w’Imana, hari uruzitiro rwo kukurinda rugose ubuzima bwawe; rwashyizweho n’Imana. Ikibabaje, benshi bajya baca icyanzu muri urwo ruzitiro bat...Soma Ibikurikira
SOBANUKIRWA ISHINGIRO NYAKURI RYO KWIZERA (Pastori Chris)
Abiringira amategeko iyaba ari bo baragwa, kwizera kuba guhindutse ubusa n’iryo sezerano na ryo rikaba ripfuye (Abaroma 4:14). Ukwizera guhindurwa ubusa no kwiringira ibikorwa byawe. Bamwe bahinduye ubusa ukwizera kwabo, n’isezerano ry’Imana mu buzima ...Soma Ibikurikira
NI IKI USHAKA GUKORA? (Pasitori Chris)
'' Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n’Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n’Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe na we.” (Yohana 1:1-3) Imana ikora ibintu, ni umuremyi;...Soma Ibikurikira
TOTEZA MU ISENGESHO (Pastor Anitha)
  Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, “Hariho umucamanza mu mudugudu umwe, utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ΄Ndengera ku mwanzi wanjye.΄Amara iminsi ate...Soma Ibikurikira
AVUGA BINYUZE MU IJAMBO (Pasitori Anitha)
“Uwo Mwuka w’ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva ni byo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. (Yohana 16:13) Niba waravutse ubwa kabiri, Umwuka w’Imana atuye muri wowe, kandi akuyoboresha Ijambo, akwereka inzir...Soma Ibikurikira
Kugendana N’Umwuka (Pasitori Chris)
Kandi Henoki yagendanaga n'Imana, ntiyaboneka, kuko Imana yamwimuye. (Itangiriro 5:24). Mu Baheburayo 11:5 hakomeza hatwereka uburyo Henoki yagendanye n’Imana; byari mu kwizera: “Kwizera ni ko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyabon...Soma Ibikurikira
Washyiranywe Hejuru na Kristo (Pasitori Chris)
Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri Imwe, ni cyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene Se (Abaheburayo 2:11). Muri Matayo 11:11, Umwami yaravuze ati “Ndababwira ukuri, yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko...Soma Ibikurikira
YESU YASOHOJE UMURIMO WE (Pastori Chris)
Mperako ndavuga nti 'Dore ndaje Mana, (Mu muzingo w'igitabo ni ko byanditswe kuri jye), nzanywe no gukora ibyo ushaka.' (Abaheburayo 10:7) Intumwa Yohana mu buryo bwiza atugaragariza amwe mu magambo asoza Yesu yavuze mu bihe bya nyuma, cyane cyane amwe mu masengesho ye...Soma Ibikurikira
UBWOKO BUDASANZWE (Pasitori Chris)
Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b’ubwami, ishyanga ryera n’abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze Ishimwe ry’Iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w’itangaza. (1Petero 2:9) Umukristo ni ubwoko budasanzwe; ni uwo mu...Soma Ibikurikira
UBUZIMA BW’UBURUHUKIRO (Pasitori Anita)
Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo na we aba aruhutse imirimo ye nk’uko Imana yaruhutse iyayo. (Abaheburayo 4:10) Iyo wize iby’iremwa mu gice cya mbere cy’Itangiriro, ubona ko Imana yaremye muntu ku munsi wa gatandatu, mu ishusho yayo kandi asa na Yo, nyuma yo kure...Soma Ibikurikira
UBWAMI BW’UMUCYO (Pasitori Anitha)
Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b’ubwami, ishyanga ryera n’abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry’Iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w’itangaza. (1Petero 2:9) Agace gaciyeho umurongo mu cyanditsw...Soma Ibikurikira

IBYANDITSWE KURI FACEBOOK YACU:Kanda Like/J'aime

Sponsored

UBUHAMYA

INYIGISHO ISESENGUYE

ITANGIRA RYA GSM

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

INYIGISHO (SERIES)

DON'T MISS THIS MOVIE!

Andika Email yawe

Abari ONLINE ubu

We have 42 guests online